Algemene_Thuiswinkel_Voorwaarden_Beatvision

Algemene_Voorwaarden_Beatvision

Opdrachtgever:

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractspartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee Beatvision anderszins een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Beatvision en Opdrachtgever

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit verhuur en verkoop van apparatuur en ter beschikkingstelling van personeel), en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Beatvision eerst, indien zulks door Beatvision schriftelijk worden bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op welke grond dan ook onverbindend zijn of worden verklaard, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Beatvision en opdrachtgever zullen de bepalingen alsdan vervangen door nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk nabijkomen.
 5. Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is authentiek en zal, in geval van inconsistentie met enige vertaling van deze algemene voorwaarden, prevaleren.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van Beatvision zijn vrijblijvend, tenzij hierin door Beatvision uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Beatvision is gerechtigd, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten die zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde offerte en/of prijsopgave in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Beatvision en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Beatvision van de verstrekte opdracht, dan wel doordat Opdrachtgever de offerte van Beatvision voor akkoord heeft ondertekend dan wel op het moment dat Beatvision start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
 2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Beatvision eerst bindend, indien en voor zover deze door Beatvision schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 3. (Mondelinge) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Beatvision slechts voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door personen die Beatvision rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
 4. Beatvision is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.

Artikel 4 – Omvang van de activiteit c.q. Overeenkomst

 1. De inhoud van een met Beatvision gesloten Overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de Overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de Opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Beatvision behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk te verrekenen met het door Opdrachtgever verschuldigde eindbedrag.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

 1. Alle door Beatvision genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten en kunnen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Beatvision bekend waren. Beatvision spant zich naar behoren in er zorg voor te dragen dat de door haar te leveren zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip worden geleverd.
 2. Alle overeengekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan Beatvision zijn verstrekt.
 3. De enkele overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn brengt Beatvision niet in verzuim. Beatvision komt in alle gevallen – derhalve ook indien partijen een fatale termijn zijn overeengekomen – wegens termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 5. Overschrijding van enige overeengekomen termijn door Beatvision ontslaat de Opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met Beatvision gesloten Overeenkomst.
 6. Levering in gedeelten is Beatvision immer toegestaan.
 7. Indien een levering op afroep overeengekomen is, is Beatvision gerechtigd om ingeval van niet of niet-tijdige afroep de volledige levering aan de Opdrachtgever te factureren en de goederen op te slaan. Indien gedurende 2 maanden na het sluiten van de Overeenkomst geen afroep is gevolgd, kan ter zake door Beatvision aan Opdrachtgever een opslagpercentage in rekening worden gebracht.
 8. Door Beatvision gemaakte extra kosten, in verband met door Opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij Overeenkomst voorzien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Verzending

 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van Beatvision verlaten.
 2. De kosten van verzending komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Reclame

 1. Eventuele reclames met betrekking tot door Beatvision geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij Beatvision te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen rechten zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door Beatvision geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door Beatvision juist wordt bevonden, staat het aan Beatvision vrij om bij schade aan zaken – enkel na teruggave van de gebrekkige zaken – naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel – indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de Overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden – de minderwaarde te vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming door Beatvision niet mogelijk zijn, dan is Beatvision niet aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.
 3. Zaken welke bij Beatvision worden afgehaald worden geacht door of namens de Opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.
 4. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door Opdrachtgever. Deze kan dan ook ter zake geen rechten meer geldend maken.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Beatvision gesloten Overeenkomst op te schorten op grond van een door hem ingediende reclame.
 6. Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan Beatvision te worden gemeld. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

Artikel 8 – Prijzen

 1. Alle door Beatvision in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst van toepassing zijn de prijsbepalende factoren. De in de offerte opgegeven prijzen zijn in Euro.
 2. Alle door Beatvision gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, netto prijzen. Deze zijn exclusief: daarover verschuldigde betalingen, BTW-heffing, gemeentelijke leges en precariokosten, eventuele invoerrechten, taksen, tolrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege; kosten voor verpakking en emballage.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van verzending c.q. terbeschikkingstelling van toepassing. Indien externe of niet voorzienbare omstandigheden, al dan niet van overheidswege, dat noodzakelijk maken is Beatvision gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de Overeenkomst door Beatvision is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Beatvision bij offerte, opdrachtbevestiging, Overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-) voorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van Beatvision een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Beatvision is ontvangen, is Opdrachtgever aan Beatvision wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn.
 4. Opdrachtgever is voorts gehouden alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen aan Beatvision die Beatvision redelijkerwijs heeft moeten maken door of vanwege niet- of niet-volledige betaling door Opdrachtgever aan Beatvision.
 5. In gevallen waarin Beatvision optreedt als verhuurder wordt door Opdrachtgever de huurprijs vooraf voldaan. Tevens is Beatvision gerechtigd van Opdrachtgever een waarborgsom te verlangen, strekkende tot verhaal van kosten en schade aan apparatuur of transportmiddelen. Bij uitblijven van voornoemde schade zal de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst in haar geheel door Beatvision aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.
 6. Alle (deel)betalingen door of zijdens Opdrachtgever gedaan zullen in mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Beatvision is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beatvision geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Beatvision (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen werkstakingen en andere acties van personeel van Beatvision en/of haar toeleveranciers, ziekte van werknemers of door Beatvision ingeschakeld personeel, storing in de apparatuur van Beatvision, transportmoeilijkheden, en andere stagnatie in de normale gang van haar onderneming. De verplichtingen van Beatvision worden opgeschort tot het moment waarop Beatvision alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Beatvision in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien tengevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst door Beatvision met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als Beatvision bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Beatvision recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

Artikel 11 – Software; Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

 1. Beatvision zal Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verlenen met betrekking tot eventuele software die al dan niet is geïncorporeerd in geleverde hardware voor de duur en voor de hardware waarin de software is geïncorporeerd dan wel geleverd.
 2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is Opdrachtgever niet gerechtigd de software te kopiëren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te wijzigen of door te ontwikkelen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever slechts gerechtigd tot eigen gebruik van software en is hij onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 3. Beatvision dan wel haar licentiegever(s) blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten ter zake de software. Opdrachtgever verkrijgt enkel een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal enkel een exemplaar van software in object code ontvangen.
 4. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico’s ter zake geleverde goederen en het overgaan daarvan op de Opdrachtgever is bepaald, blijven geleverde goederen in eigendom van Beatvision totdat Opdrachtgever het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor ter voorafgaande goedkeuring van Beatvision zekerheid heeft gesteld en Opdrachtgever alle overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst is nagekomen.
 5. Alle door Beatvision opgenomen beeld -en geluidsmateriaal blijft, ongeacht of dit in de productie voor Opdrachtgever is verwerkt, eigendom van Beatvision. Beatvision is gerechtigd om het betreffende beeld -en geluidsmateriaal na 5 jaar te vernietigen (zonder dat zij overigens verplicht is om het beeld –en geluidsmateriaal al dan niet ten behoeve van Opdrachtgever te bewaren).
 6. Indien bij Beatvision gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Beatvision bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Beatvision tengevolge van deze vertraagde aflevering geleden schade. Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Beatvision heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd noch worden beleend, in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of onder welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. uit de macht van Opdrachtgever worden gebracht totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Beatvision heeft voldaan.
 7. Indien de Opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichtingen jegens Beatvision en voorts in geval van ontbinding der Overeenkomst uit welke hoofde dan ook, is Beatvision gerechtigd alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen alsmede deze goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen terwijl de Opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Beatvision te retourneren, een en ander onverminderd het recht van Beatvision op volledige schadevergoeding.
 8. Ingeval van verhuur van apparatuur en overige goederen is Opdrachtgever in zijn hoedanigheid van huurder gehouden het gehuurde Overeenkomstig een normale bedrijfsvoering en gebruikelijke bestemming te gebruiken. Voorts is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de gehuurde apparatuur c.q. overige goederen in enigerlei vorm tot zekerheid over te dragen, te vervreemden of op welke wijze dan ook buiten het bedrijf c.q. de macht van de Opdrachtgever te brengen.

Artikel 12 – Geheimhoudingsplicht

 1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van een met Beatvision gesloten Overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent bedrijfsvoering of relaties van Beatvision, dan wel door Beatvision gebruikte specifieke kennis bij haar producten.
 2. Bij overtreding door Opdrachtgever van enige in dit artikel genoemde verplichting onze Opdrachtgever is deze een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan Beatvision (of haar relaties) verschuldigd ad € 5.000,– per overtreding en ad € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Beatvision of haar relaties tot het vorderen van vergoeding van alle ter zake geleden schade en overige rechten die zij ter zake mocht(en) hebben.

Artikel 13 – Garanties en aansprakelijkheid

 1. Beatvision tracht op grond van de haar ter beschikking staande gegevens de Opdrachtgever zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten en diensten. Het verstrekken van mededelingen omtrent de eigenschappen of technische gegevens van een product brengt niet met zich mee, dat Beatvision enigerlei garantie omtrent het product afgeeft. Er is uitsluitend sprake van een garantie c.q. een garantietermijn indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Een door Beatvision verstrekte garantie blijft beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, één en ander ter keuze van Beatvision.
 3. Ten aanzien van koop van producten geldt dat Beatvision uitsluitend dezelfde garantie verstrekt als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan Beatvision te vergoeden hetgeen zij ingevolge de garantie-bepalingen van de fabrikant claimt. Beatvision heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar Opdrachtgever over te dragen.Deze is alsdan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.
 4. Van een eventueel door Beatvision afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de Opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van Beatvision werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van Beatvision door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door Beatvision gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door Beatvision verrichte herstel en/of verbeteringwerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
 5. Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de Opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt Beatvision geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door Beatvision vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of tengevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.
 6. In geval van een aan Beatvision toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Beatvision aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties tot een maximum van het overeengekomen bedrag voor uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. Beatvision is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de Opdrachtgever en schade wegens door Beatvision gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke Overeenkomst vormt.
 8. Beatvision aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van: – overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven; – handelen of nalaten zijdens de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens Opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van Beatvision waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.
 9. Beatvision is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.
 10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door Opdrachtgever die ontstaat aan Beatvision of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door Opdrachtgever, zijn personeel, of door derden ingehuurd door Opdrachtgever.
 11. De hiervoor genoemde beperkingen c.q. uitsluitingen gelden niet indien en voor zover sprake is van schade die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Beatvision dan wel haar leidinggevend personeel.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Beatvision heeft gemeld.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Beatvision behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde of verstrekte audiovisuele werken, modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, beeldmateriaal, en overige resultaten van de Overeenkomst waarop intellectuele eigendomsrechten (kunnen) rusten. Vooropgesteld dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk indien en conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.
 2. Het is Opdrachtgever verboden door Beatvision vervaardigde of verstrekte zaken zoals onder lid 1 omschreven – zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beatvision – te kopiëren, bewerken, aan derden ter inzage c.q. in gebruik te geven dan wel anders dan zoals bepaald in de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever is gerechtigd om beeld – en geluidsmateriaal te gebruiken voor zover is voorzien in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever buiten de Overeenkomt gebruik wenst te maken van het beeld– en geluidsmateriaal, dan kan zij hierover in overleg treden met Beatvision. Beatvision is niet gehouden om in alle gevallen toestemming te verlenen voor hergebruik en kan daaraan voorts voorwaarden stellen, zoals in ieder geval betaling ter zake het hergebruik.

Artikel 15 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever garandeert Beatvision dat Opdrachtgever toestemming heeft van rechthebbenden om door Opdrachtgever aangedragen materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, door Beatvision te laten gebruiken, bewerken en verveelvoudigen zoals bepaald in de Overeenkomst waaronder het te laten vastleggen op geluid, beeld, of andere informatiedragers.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Beatvision voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten van intellectuele eigendom. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Beatvision voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen aanspraken van derden in gevallen waarin Opdrachtgever een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, onder meer door het voorschrijven van bepaalde handelingen, teksten, of objecten.

Artikel 16 – Ontbinding

 1. In geval Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, aanvraag daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Beatvision is alsdan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de Opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door Beatvision gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van Beatvision om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.
 2. Opdrachtgever machtigt Beatvision onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Beatvision en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen gerezen tussen Beatvision en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. Beatvision behoudt zich het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

Artikel 18 – Aanvang en einde van de verhuur van apparatuur

 1. Verhuur van apparatuur en goederen (het “verhuurde”) wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.
 2. Opdrachtgever zal het verhuurde bij ontvangst inspecteren en zich ervan vergewissen dat het verhuurde aan alle contractuele eisen voldoet. Klachten met betrekking tot het gehuurde die zien op een gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, dienen schriftelijk en binnen 24 uur na aflevering bij Beatvision te zijn ontvangen. Indien Beatvision niet binnen deze termijn een klacht zoals hierboven beschreven heeft ontvangen, geldt dit als acceptatie van ontvangst in goede orde van het verhuurde.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het verhuurde op de overeengekomen retourdatum en –tijd in dezelfde staat door Opdrachtgever tijdens kantooruren wordt afgeleverd op de door Beatvision aangewezen plaats, dan wel in geval Beatvision het transport verzorgt, dat het verhuurde in dezelfde staat op de door Beatvision aangegeven ophaaldatum en -tijd aan Beatvision wordt aangeboden.
 4. De levering en retournering van het verhuurde geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Bij niet-tijdig retourneren van het verhuurde door de Opdrachtgever aan Beatvision is de Opdrachtgever gehouden een meerprijs van 50% van de huurprijs per gehuurd goed per dag aan Beatvision te voldoen, tenzij anders overeengekomen of indien schriftelijk overeenstemming met Beatvision is bereikt op grond van lid 5 van dit artikel.
 6. Indien de Opdrachtgever een overschrijding van de overeengekomen huurtermijn voorziet dient hij Beatvision hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 7. Het is Opdrachtgever toegestaan de verhuurovereenkomst kosteloos te annuleren indien dit schriftelijk en minimaal 10 werkdagen voor de overeengekomen datum van levering van het gehuurde geschiedt. Bij te late annulering wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
 8. De Opdrachtgever is gehouden alle beschadigingen en/of veranderingen aan het verhuurde onverwijld schriftelijk aan Beatvision mede te delen. Het is Opdrachtgever te allen tijde verboden enige veranderingen en/of herstelwerkzaamheden aan het verhuurde uit te voeren.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde ontstaan ten tijde van gebruik of na afloop van de huurtermijn, indien deze schade veroorzaakt wordt door veranderingen of herstelwerkzaamheden aangebracht door Opdrachtgever of andere personen die door hem in de mogelijkheid gesteld zijn voornoemde veranderingen en/of herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 10. Bij verlies of diefstal van, of onherstelbare schade aan het verhuurde is Opdrachtgever gehouden de som van de aanschafkosten van vervangende apparatuur (op basis van nieuwe gelijkwaardige apparatuur) en de kosten van vervanging aan Beatvision te voldoen. Indien het verhuurde niet-onherstelbaar is beschadigd zal Opdrachtgever de kosten voor herstel van de schade voldoen tegen de in de markt geldende tarieven.

Artikel 19 – Gebruik

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het verhuurde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats, aan derden te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever, te kopiëren, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het verhuurcontract over te dragen aan derden.
 3. Opdrachtgever dient het verhuurde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van Beatvision te gebruiken.
 4. Beatvision is te allen tijde gerechtigd het verhuurde te inspecteren en te onderhouden. Opdrachtgever is verplicht Beatvision daartoe in de gelegenheid te stellen door haar tijdens kantooruren toegang tot het verhuurde te verschaffen, of buiten kantooruren indien nader overeengekomen.
 5. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage, zulks ter beoordeling van Beatvision, noodzakelijk worden, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Beatvision te melden. Beatvision voert de herstelwerkzaamheden zelf uit of laat deze voor zijn rekening door anderen uitvoeren. Opdrachtgever mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren. De kosten van herstelwerkzaamheden die door gedragingen van Opdrachtgever of van derden of ten gevolge van overmacht noodzakelijk worden, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. In geval van vermissing of beschadiging van het verhuurde of indien derden rechten doen gelden op het verhuurde, daaronder begrepen het leggen van beslag, of indien op enigerlei andere wijze de eigendomsrechten van Beatvision dreigen te worden geschaad, is Opdrachtgever verplicht Beatvision onverwijld hiervan in kennis te stellen.

Artikel 20 – Verzekering

Opdrachtgever is gehouden het verhuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren.

Artikel 21 – Verhuur van onroerende zaken

 1. Bij de verhuur van onroerende zaken is Opdrachtgever verplicht de huisregels van Beatvision en alle aanwijzingen van het toezichthoudend personeel van Beatvision op te volgen.
 2. Indien Opdrachtgever, al dan niet tijdens een opname, publiek toelaat, geschiedt zulks onder zijn verantwoordelijkheid, doch met inachtneming van de aanwijzingen van het in lid 1 bedoelde toezichthoudend personeel, dat de (verdere) toegang aan publiek kan ontzeggen dan wel ontruiming van de gehuurde ruimte kan verlangen. Opdrachtgever dient zich strik te houden aan de voorschriften van Beatvision betreffende de omvang van het toe te laten publiek.
 3. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van zijn medewerkers, door hem ingeschakelde derden, zijn gasten en het door hem toegelaten publiek.
 4. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor tenietgaan, schade en diefstal van eigendommen van Beatvision, van haar medewerkers en van door Beatvision ingeschakelde of toegelaten derden.
 5. Opdrachtgever zal geen veranderingen aanbrengen aan of iets wegbreken uit de gehuurde ruimte.

Artikel 22 – Terbeschikkingstelling van personeel

 1. Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van 4 uur per dag.
 2. Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van Beatvision, dan wel een door Beatvision ingehuurde derde begint met het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidingstijd, controle, inpak -en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever dient alle met Beatvision overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien Opdrachtgever het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient Opdrachtgever deze uren volledig te vergoeden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart Beatvision voor alle vorderingen van derden ter zake.
 5. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling.
 6. Opdrachtgever zal de noodzakelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot het door Beatvision ter beschikking gestelde personeel.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), almede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst of verlenging daarvan personeel van Beatvision dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen of op enigerlei wijze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te betrekken. Bij overtreding is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van eenmaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het desbetreffende personeelslid zoals laatstelijk bij Beatvision gold verschuldigd, onverminderd het recht van Beatvision volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

Artikel 23 – Onderhoud en herstel van apparatuur

 1. De inhoud van de door Beatvision te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.
 2. Het onderhoud zal worden verricht tijdens de bij Beatvision geldende werkdagen en –uren.
 3. Beatvision behoudt zich het recht voor om haar onderhoud- en herstelwerkzaamheden op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Beatvision, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Beatvision met zich meebrengen.
 4. Beatvision draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur.
 5. Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Beatvision noodzakelijk is om de storing te herstellen of voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Beatvision.

Artikel 24 – Onderhoudsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Beatvision daarvan in kennis stellen.
 2. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Beatvision, of een door haar aangewezen derde toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan Beatvision ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Beatvision deze onder zich heeft voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden.
 4. Reparaties of vermeerdering van onderhoudstijd, door elke buiten de apparatuur gelegen oorzaak, waaronder door ondeskundig gebruik van (personeel van) Opdrachtgever, of derden, of door het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden van de apparatuur, komen voor rekening van Opdrachtgever.
LIKE ons op Facebook!